می‏دونید اگه کسی دستتون رو با دو دست گرفت چطور باید هم دست رو آزاد کنید و هم بهش ضربه بزنید به مدت 1:58