اگر حریف یقمان را گرفت با این فن ساده و فقط با یه دوران ساده می شود از شر او خلاص و بر او غالب شویم به مدت 1:41