از کودکی به ما یاد دادن که ابراز هر احساسی مثل اضطراب و افسردگی اشکالی نداره اما اگه خشمتو بروز بدی بچه بدی هستی! اینطوری شد که خیلی از ما یاد نگرفتیم چطوری خشم‌مون رو مدیریت کنیم، اما راهکارهایی وجود داره که بهمون کمک می‌کنه به دره عصبانیت پرت نشیم.