آموزش یک نوع نان محلی شهمیرزاد به نام نان تنبلک در بخش دیگ سنگی برنامه صبحی دیگر.