(قسمت بیست و چهارم) در راه رسیدن به پارادایز نل و پدر بزرگش مجبور بودند از پل قدیمی عبور کنند .از طرفی دیگر پلیس به شدت کیلپ و افرادش رو تعقیب می کرد تا اینکه آنها هم به پل قدیمی رسیدند اما ادامه ی ماجرا رو خودتون ببینید که چه بلایی سر کیلپ و افرادش میاد...بالاخره نل و ترنت از شر آنها راحت میشن؟.....