آشنایی با دلایل بروز عرفانهای جعلی و نوظهور در عصر حاضر در گزیده ای کوتاه از بیانات دکتر زرشناس .