تحلیلی شنیدنی از فیلم سینمایی « بودای کوچک» و ریشه یابی المانهای مروج تفکر گمراه کننده تناسخ، یکی از اصولی ترین آموزه های ادیان نوظهور و جعلی، توسط رامین شریف زاده .