ببینیم چگونه نیروی جاذبه با احاطه ای که بر زمین دارد چگونه جوّ را بر گرد زمین نگه می دارد و باعث بارش باران می شود و ادامه ی بقای زمین را تضمین می کند. به مدت 5:46