نمایش جالب و تأثیرگذار خانه سالمندان فیتیله‌ای که در آنجا بابابزرگ های عزیز تنهایی و دوری از خانواده اونها رو بسیار رنج می‌دهد و خیلی دل تنگ فرزندانشان می‌شوند؛ به مدت:7:58