مشاوره بچه‌ها نباید حس ناامنی کنن؛ پس حتی اگه اوضاع خوب نیست و روبه‌راه نیستید، مراقب حرفاتون باشید. بعضی حرفا مناسب سن بچه‌ها و حتی نوجوونا نیست. شما حواستون نیست؛ اما اونا حرفای شما رو گوش می‌دن و اضطراب‌ها رو دونه‌دونه گوشه ذهنشون انبار می‌کنن. محصول این کم‌حواسی‌‌ شما، یک فرزند مضطربه!