کتاب‌سازی، پدیده‌ای است که در آن ناشرها کتاب‌های پرفروش را بدون رعایت کپی رایت نویسنده اصلی، دوباره منتشر می‌کنند. آن‌ها متن اصلی مترجم‌ را با چند اسم و فعل، جابه‌جا کرده و یا صفحاتی از آن را حذف می‌کنند.