۱۵ کشتی در سواحل مورتون دیده می شوند که عمداً در سال ۱۹۶۳، دور از ساحل غرق شدند تا موج شکنی را تشکیل دهند که از قایق های بزرگ محافظت می کند.علاوه بر عملکرد اصلی خود، کشتی های غرق شده به عنوان مکان های غواصی عالی عمل می کنند.