احکام حواس پرتی در نماز بصورت نمایش عروسکی مخصوص یادگیری کودکان.