شعرخوانی زیبای حامد عسکری در برنامه کتاب باز سروش صحت برای استوری اینستاگرام