مادر دلم گرفته برایم دعا بخوان آری دعای سوختگان کارگر شود.