فاطمیه فصل عزاست تو سینه ها ماتم سراست ای خدا ای خدا؛ باز دلا پریشون چشا کاسه ی خون شده ای خدا ای خدا...