ویدئویی از سخنرانی رهبری و تاکید ایجاد بر نماز اول وقت و توجه در نماز و برکات آن