راجع به نماز بچه اصرار داشته باشیم خیلی مهمه قرآن میکه وامر اهلک بالصلاة ...