اگر جو عاطفی در خانه وجود نداشته باشد و نوجوان شاهد جو عاطفی بین پدر و مادرش نباشه، اونجاست که نوجوان به سمت ولی میره که مظلوم واقع شده و به اون وابسته میشه.