ماجرای فردی که از سر ناچاری مجبور شد بدون وضو و تیمم نماز بخواند و ...