کلیپی اخلاقی از روایت داستان مرحوم شیخ رجبعلی خیاط که نمازی فقط برای خود خود خدا خواند در بیان مرحوم آیت الله مجتهدی