علی انصاریان: در هفت آسمان تک ستاره دارم آن هم مادرم است.