انزوای اجتماعی ناشی از همه‌گیری کرونا باعث تمایل مردم به استفاده از تلفن همراه شده است.