آسمان تو چه رنگ است امروز؟ شما رو نمیدونم ولی به نظرم بغض صدای استاد ابتهاج یه جوریه که نمیشه اونو شنید و بیخیال از کنارش گذشت