با وجود آیه لا اکراه فی الدین چرا نماز باید بخوانیم؟ آیا با آزاد بودن انسان منافات ندارد؟ - تبیین موضوع آزادی انسان در موضوع احکام دینی مثل حجاب و احکام دیگر اسلام توسط استاد رضا محمدی