کره جنوبی پس از ۷۰ سال قسمتی از مرز‌های خود را با کره شمالی بازگشایی کرد. سربازان کره شمالی در منطقه «کاهش تنش» بین ۲ کشور به سربازان کره جنوبی رسیده و با رفع موانع امنیتی پس از حدود ۷۰ سال این مرز را بازگشایی کردند. کره شمالی و جنوبی در راستای تعهدات خود برای بهبود روابط اقداماتی از این قبیل را طی ماه‌های گذشته انجام دادند. اخیرا نیز نخستین قطار حامل شماری از مقامات کره جنوبی از مرز میان ۲ کشور عبور کرد و وارد خاک کره شمالی شد.