من این راه دراز را آمدم که تو را ببینم. زمین شخم زده را دیده ام پاره خشت و ماه بریده را دیده ام شگفت کودکان و پایمال علف ها را دیده ام باد را دیده ام؛ و تو را ندیدم... شمس_لنگرودی