راهکارهای طنز «علی ضیا» برای مقابله با سیل در کشور!