نوای زیبای سحرگهان با صدای گرم استاد قاسم رفعتی، ســحرگهـــان که مــــوذن بـر آورد آواز/به روی دل شــودم هـــر در عنایت باز/بر آورند مناجاتیــــان قــدس خـــروش/ زنند بر صف روشـــندلان صلای نمــاز ..