سخنان معاون فرهنگی آموزشی دانشگاهها در مورد وضعیت خوابگاههای دانشجویی !/ تصمیم قطع آب از متخلفان پر مصرف!/ گروه مراقبت تشریفا یا همان بادیگارها ... / آمار تلخ بالاتر از خبری!!/ آمار خرید کتاب در کشور ... /