آموزش تکنیک های پایه ای والیبال، تمرینات آماده سازی مانند گرم کردن ، تمرین تیربارانی، استفاده از دست ها و... توضیحات توسط آقای ای آی اسکات داده شده است .