ای صبا رو سبک بال از برم سوی دلدار....گو به او بی وفا یار حال این عاشق زار......نماهنگ بسیار زیبا با صدای سالارعقیلی