انیمیشن بسیار زیبا و دیدنی حسنی و سه بزغاله که در مورد با بی توجهی حسنی به بزغاله کوچولوی خاله است که اونو برای چرا به صحرا آورده بود گرگه ناقلا شکارش می کنه و ...