مهدی آذر یزدی در سن 22 سالگی به تهران رفت با هزاران آرزو و شوق تا مجالی یابد برای آموختن و با کتاب زیستن، او از آن روزگار و شوق خود برای آموختن سخنان جالبی دارد.