بیماری ایدز در سه دهه ی اخیر در دنیا شیوع پیدا کرده است اهمیت این ویروس به خاطر تهاجم آن به سیستم دفاعی بدن فرد است که . . . . .