زیست شناسی

جستجو

زیست شناسی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
طرح درس 74
00':00''
1226 0
طرح درس 74
کانال :
عضله اسکلتی ، عضله صاف و عضله قلبی سه نوع بافت عضلانی هستند که هر کدام برای خود ویژگی های خاصی دارند. از جمله این تفاوتها نوع قرار گیری هسته در این سلول هاست.
طرح درس 73
00':00''
3941 0
طرح درس 73
کانال :
نوار های تیره به نام نوار A و نوار های روشن به I موسومند. هر نوار I به وسیله یک خط عرضی تیره به نام خط Z به دو ناحیه تقسیم بندی می شود. کوچکترین زیر واحد تکرار شونده دستگاه انقباضی سارکومر نام دارد که از یک خط Z تا خط Z بعدی امتداد دارد. در مرکز باند A منطقه روشن تری به نام H قرار دارد.
طرح درس 72
00':00''
765 0
طرح درس 72
کانال :
نور که میتواند از لامپ جیوه باشد به نمونه برخورد می کند و فلوروکروم که متصل به هدف مورد نظر ماست را برانگیخته کرده وسبب انتشار ان می گردد. نور ساطع شده از یکسری فیلتر عبور کرده و به چشم مشاهده کننده برخورد می کند.
طرح درس 71
00':00''
969 0
طرح درس 71
کانال :
 متراکم کننده نور را جمع کرده و مخروط نوری را می سازد.عدسی چشمی تصویر را بزرگ تر کرده و آن را بر روی شبکیه فرد مشاهده کننده می اندازد.
طرح درس 67
00':00''
1405 0
طرح درس 67
کانال :
 بافت پوششی به چندین نوع بافت مختلف تقسیم بندی می شود. نوع ستونی یا columnar ، نوع ساده سنگفرشی یا squamous، و نوع مکعبی یا cuboidal که این نوع بافت ها در مناطقی از بدن بیشتر دیده می شوند.
طرح درس 62
00':00''
2118 0
طرح درس 62
کانال :
 تخمک توسط یک یا چند لایه سلولهای فولیکولی یا سلولهای گرانولوزا احاطه شده است فولیکولهایی که در دوره ی زندگی جنینی تشکیل شده اند فولیکولهای بدوی نام دارند. فولیکول اولیه یک لایه ای ، پس از تکثیر،فولیکول اولیه ی چند لایه ای یا فولیکول پیش انترومی را بوجود می آورند. . با رشد فولیکولها، مایع فولیکولی شروع به تجمع در بین سلولهای فولیکولی می کند.فضاهای کوچک، حفره بزرگی به نام آنتروم یا حفره فولیکولی را ایجاد میکنند. این فولیکولها به نام فولیکول ثانویه یا فولیکول آنترومی موسوم است.
طرح درس 60
00':00''
2825 0
طرح درس 60
کانال :
 برخی از سلولهای زایای اولیه  یک تقسیم میتوز انجام داده و سلولهای به نام سلولهای اسپرماتوگونی A را ایجاد می کنند برخی دیگر از سلولهای زایای اولیه تقسیم میوز انجام داده و اسپرماتوگونی B را ایجاد می کنند. به سلولهایی که در مرحله پروفاز تقسیم میوز اول هستند اسپرماتوسیت اولیه گفته می شود. این سلولها مجدداً تقسیم میوز کرده و اسپرماتوسیت های ثانویه را می سازند.
طرح درس 57
00':00''
5779 0
طرح درس 57
کانال :
یکی از سلول های خورش تخمک رشد کرده و تقسیم میوز انجام می دهد و 4 سلول هاپلوئید به وجود می آورد. و یک بخش 8 سلولی به نام کیسه ی رویانی ( گامتوفیت ماده ) را به وجود می آورد. هشت سلول درون کیسه ی رویانی به این صورت آرایش می یابند که سلول تخمزا به همراه دو سلول دیگر در نزدیکی سفت قرار می گیرد، دو سلول در وسط که سلول دو هسته ای نامیده می شود، و سه سلول در بخش انتهایی کیسه ی رویانی قرار می گیرند. یکی از گامت های نر با سلول تخمزا ترکیب شده و تخم اصلی دیپلوئی      (2n ) را به وجود می آورد و گامت نر دیگر با سلول دو هسته ای ترکیب و تخم ترپلوئید ( 3n ) را می سازد. تخم اصلی، رویان و تخم ترپلوئید، آلبومن را تشکیل خواهد داد.
طرح درس 55
00':00''
3649 0
طرح درس 55
کانال :
مخروط های ماده به صورت انفرادی یا چند تایی در راس بعضی ساقه های جوان دیگر پدیدار می شوند. در مخروط ماده، اجزایی کوچکی به نام تخمک به وجود می آید. در داخل هر تخمک یک گامت ماده پدید می آید. مخروط های نر، کوچک و زرد رنگند و تعداد زیادی از آن ها با هم در راس یک شاخه جوان قرار می گیرند. هر مخروط نر هزاران دانه گرده تولید میکند.  بعد از قرار گرفتن دانه ی گرده بر روی تخمک یکی از سلول های آن به نام سلول رویشی ایجاد لوله ی گرده می کند، سلول دیگری به نام زایشی در لوله گرده تقسیم میتوز انجام داده و دو آنتروزوئید(گامت نر) به وجود می آرود که فقط بکی از آن ها با سلول تخمزا ادغام و لقاح انجام می شود و سلول تخم به وجود می آید.
ایمونوفلورست و ایمونوسیتوشیمی
02':19''
2663 0
ایمونوفلورست و ایمونوسیتوشیمی
کانال :
 آنتی بادی اولیه پس از اتصال به آنتی ژن صحیح به شدت به آن متصل شده و سپس انتی بادی ثانویه به آنتی بادی اولیه متصل می گردد. آنتی بادی ثانویه متصل به فلروکروم HRP است که اگر در معرض DAB قرار گیرند تولید رنگ قهوه ای رنگ می کنند.
طرح درس 53
00':00''
7965 0
طرح درس 53
کانال :
گیاهان به طریق جنسی نیز تکثیر می شوند. دستگاه نر شامل پرچم هاست که از میله و بساک تشکیل شده است. در دستگاه ماده نیز برچه ها سلول واقعی ماده محسوب می گردند. هر برچه از سه قسمت تخمدان، خامه و کلاله تشکیل شده است. از دستگاه نر سلول میکروسپوروسیت آزاد می شود و به 4 سلول تقسیم می شود. از دستگاه ماده نیز سلول مگاسپوروسیت آزاد می گردد
چرخه یاخته‌ای در یوکاریوت ها
03':01''
8293 0
چرخه یاخته‌ای در یوکاریوت ها
کانال :
اینترفاز شامل سه مرحله G1، S و G2 می باشد.در مرحله G1 سلول ها با ساختن پروتئین ها و RNA ها برای شروع سنتز DNA آماده می شوند
capture-2
00':00''
3480 0
capture-2
کانال :
 در مراحل اولیه تقسیم سلولی کلافهای کروماتین در هم پیچیده در سلول مشاهده می شود. این کروماتین ها به کروموزوم تبدیل می شوند.
gene1
00':00''
5338 0
gene1
کانال :
اسیدهای نوکلئیک تشکیل دهنده اصلی DNA محسوب می شوند و این توالی بازها است که از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد. در انسان و سایر موجودات کروموزوم های متعددی وجود دارد. مثلاً در انسان 23 جفت کروموزوم وجو دارد که نیمی از پدر و نیمی از مادر به نسل منتقل می شوند
کشف DNA
08':09''
5426 0
کشف DNA
کانال :
 اروین چارگف پی برد که میزان باز ادنین به باز تیمین بسیار نزدیک است و میزان باز گوانین و سیتوزین نیز تقریباً مساوی است. وقتی اشعه ایکس به DNA تابیده شود برخی از اشعه ها پس از بازگشت و پراکندگی از مولکول DNA به فیلم فوتوگرافیک برخورد کرده و ساختار DNA را روی فیلم بطور سایه نشان می دهد
ماده ی ژنتیک
05':01''
3415 0
ماده ی ژنتیک
کانال :
 گریفیت  گونه ی  R را به موش تزریق کرد و مشاهده کرد که موش زنده ماند سپس گونه ی S را به موش تزریق کرد و مشاهده کرد که موش مرد. در مرحله ی بعد گونه ی S  را کشت،خرد کرد و عصاره آن را گرفت و آنها را در یک محیط کشت(دارای مواد غذایی مورد نیاز باکتری) گرما داد تا کپسول آن حذف گردد
درس 49 مروری بر فرضیات و اشتباهات مندل
01':15''
2890 0
درس 49 مروری بر فرضیات و اشتباهات مندل
کانال :
 مندل گیاه نخود فرنگی را به دلایل آسانی نگهداری ، آشنایی او با رشد این گیاه، نداشتن صفات حدواسط، آمیزش راحت انتخاب کرد. او برای بدست آوردن خلوص از صفات آنها را با هم لقاح داد.
درس 48 احتمال و وراثت
02':59''
4310 0
درس 48 احتمال و وراثت
کانال :
هنگام لقاح دو گیاه با دو صفت PP و pp احتمال اینکه از هر آلل یکی از آنها وارد نسل بعد شود 1/2  است که برای راحتی کار می توان از مربع پانت برای نشان دادن آن استفاده کرد.
درس 47 mendel2
00':50''
1313 0
درس 47 mendel2
کانال :
 مندل در آزمایشات خود مشاهده کرد که لقاح دو صفت موجود در گیاه نخود با هم صفاتی حدواسط را ایجاد نمی کند.ب نابراین باید بین آلل های هر صفت رابطه غال و مغلوب بودن نهفته باشد.
درس 47 mendel1
01':21''
1930 0
درس 47 mendel1
کانال :
 مندل گیاه نخود با رنگ زرد را با گیاه نخود با رنگ سبز لقاح داد. رنگ زرد بر رنگ سبزغالب بود.در نتیجه در نسل اول همگی زرد شدند. از نسی اول برای تولید نسل دوم استفاده کرد و مشاهده نمود در بین نسل دوم رنگ سبز نیز وجود دارد.بنابراین هرکدام از این خصوصیات توسط یک جفت آلل کنترل می گردد.
درس 44  نقاط وارسی چرخه سلولی
01':56''
9652 0
درس 44 نقاط وارسی چرخه سلولی
کانال :
 در سلول برای کنترل فرایند تقسیم سه مرحله بازرسی وجود دارد که هر کدام با همکاری با برخی پروتئین ها چرخه سلولی را متوقف می کنند. این سه نقطه بازرسی در مراحل قبل از ورود به مرحله ی S ، قبل از اتمام 2G و ورود به میتوز، آخر مرحله ی میتوز قبل از سیتوکینز قرار دارند.