زمانه بر سر جنگ است یا علی مددی !مدد به غیر تو ننگ است یا علی مددی! کار زیبایی از گروه سرود بچه های مدرسه ی راهنمایی غلوی (نیک پرور)در سال 1377