این داستان ها از نوعی هستند که شما بیننده عزیز باید بعد دیدنش ، غلط یا درست بودن هر کدوم رو تشخیص بدهید . داستان شماره 1 : مدرسه ای که دولتیه و به هیچ نوع کمک مالی از سوی والدین دانش آموزان احتیاجی نداره . داستان شماره 2 : ثابت بودن قیمت طلا در طول این جند سال . داستان شماره 3 : کمک کردن والدین بچه ها به دیر خوابیدنشان و عذر موجه برای مدرسه .