این گزارش از موضوعی سخن می گوید که با فاش شدن سند آن در جهان این روزها علاوه بر بحران اقتصادی وضعیت امریکا را تحت شعاع قرار داده و با دیدن آن هر کسی متوجه خواهد شد که تمام شعارهای مبارزه با تروریست از سوی امریکا چیزی جز ژست بشر دوستانه نبوده است.