بیان روایتی غرور آفرین از حاکم نیشابوری در مقام و منزلت حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) و ارزش محبت این دو حضرت در نزد خداوند متعال، از زبان استاد فاطمی نیا .