در این قسمت از برنامه دکتر عباسی به شرح شخصیت ها و نمادهایی که هر یک بر عهده دارند می پردازد و جایگاه هر کدام از آنها را در سریال مشخص می کند.