صحبت های شنیدنی دکتر عباسی پیرامون اهداف فیلم برمبنای تصاویری که از خود فیلم پخش می شود در قسمت پنجم از سیزن یک، حقایق انکار ناپذیری را در مورد فیلم روشن می کند.