بحثی پیرامون نقد موعود گرایی در سریال 4400 و تلقی غربی آن همراه با بیان اشکالاتی که در جامعه ی خود ما در این زمینه وجود دارد، همچنین نقطه اهمیت این فیلم و ربط آن با اتوپیای غربی.