مؤلفه های استراتژیک سریال بر 5 پایه اصلی استوار است که عبارت اند از: 1-تغییر و تکامل ضروری اما دردناک است 2-تکامل جهان از راه علم ممکن است نه چیز یا کس دیگری 3-آینده از آن گروهی جهش یافته است 4- همه ی مردم می توانند آرزو کنند که مانند اعضای گروهی جهش یافته باشند 5-هر قدر امکان تغییر و تکامل بیشتر می شود، افراد شرور نیز تغییر و توان بیشتری می یابند.