یک زن ویتنامی 26 ساله در طی چند روز بعد از خوردن یک غذای دریایی 50 سال پیرتر شده و ... .