چهار مجرم حادثه تأسف‌بار و تلخ خمینی شهر بامداد 90/07/20 در یکی از میادین این شهر به دار مجازات آویخته شدند.