در 31 شهریور 1359 تهران ، فرودگاه مهرآباد شاهد حملات هوایی پی درپی عراق است . مردم سردر گم وحیران علت انفجار ها را از یکدیگر جویا می شوند . برخی با توجه کودتای دو ماه قبل در 18 تیر از کودتایی دیگر سخن می گویند . چند دقیقه بعد گزارش های تائید شده از حمله جنگنده های عراقی به مهرآباد خبر می دهد . هواپیماهای عراقی همزمان به هشت شهر دیگر حمله می کنند . صدام از حدود ی ساعت قبل به مرکز فرماندهی جنگ در بغداد رفته است . عدنان خیرالله وزیر دفاع به او می گوید :« سرورم جوانان برومند عراق 20 دقیقه قبل به پرواز در آمدند .» صدام با غرور پاسخ می دهد : دقایقی دیگر کمر تهران خواهد شکست .