نوزدهم مهر ماه پنجاه و نه در حالی که وحشت آبادان را فرا گرفته است . مردم آبادان با کمک تعدادی از نیروهای ارتشی و سپاهی و فدائیان اسلام به مقابله ای جانانه بر می خیزند و مهاجمان را تا پشت بهمنشیر به عقب می رانند . در این میان رسانه های بیگانه جنگ روانی و رسانه ای با ملت ایران را شدت داده اند و هر روز شایعه ای عجیب در کشور منتشر می کنند .