دکتر صداقت پیشه در پاسخ به یکی از بینندگان برنامه توضیح می دهند که راه درمان کک و مک چیست و چگونه می توان با این مشکل پوستی مقابله کرد.