دومین بخش از سخنان دکتر عباسی در نقد و تحلیل سریال استراتژیک (UNIT) و این قسمت نکاتی شنیدنی پیرامون نیروهای عملیاتی ویژه دنیا مخصوصا نیروی ویژه دلتای آمریکا و کارنامه این نیرو از ابتدای تاسیس تاکنون و ارتباط آن با سریال (UNIT) .